Introskrivelse med program for uddannelseslæger

LÆGERNE I OSTED APS
Møllegårdsvej 1 Osted
4000 Roskilde
Tlf. 46 49 74 66
Fax 46 49 73 26
E-mail: lhosted@lhosted.dk

http://www.lægerneiosted.dk¨

Kære nye kollega.

Velkommen i lægehuset, vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
Vi er:

Charlotte Frølund, speciallæge i almen medicin, kandidat 1992, direktør i Lægehuset ApS
Bettina Gregersen, speciallæge i almen medicin, kandidat 1994. direktør i Lægehuset ApS.
Lene Holst Nygaard, speciallæge i almen medicin, fastansat læge hos Lægerne i Osted Aps.
Hanne Lyngbæk, speciallæge i almen medicin, fastansat læge hos Lægerne i Osted ApS
Mette Lykkegård Andersen, oversygeplejerske, bogføring/regnskab, 30 t. pr. uge
Stine Trojahn, sygeplejerske, 31 t. pr. uge
Mette Bager, sygeplejerske, 18  t. pr. uge
Mette Iskov, sekretær 20 t. pr. uge
En ny laborant er på vej !
Rengøring,  havemand mv.

SE I ØVRIGT VORES HJEMMESIDE, HVOR DU OGSÅ KAN SE BILLEDER AF OS:

http://WWW.LÆGERNEIOSTED.DK

LÆGEHUSET

Praksis er beliggende i et landsby-/landområde i Lejre Kommune, 10 km syd for Roskilde. Den geografiske beliggenhed gør, at vi betjener borgere i områderne Osted, Tolstrup, Viby Sjælland, Lejre, Hvalsø, Øm, Glim og vestlige del af Roskilde, dvs. trods kommunesammenlægning arbejder vi med borgere fra 4 kommuner: Især fra Lejre og Roskilde, men også fra Ringsted og Køge kommuner med hvad dertil hører af institutioner og plejehjem.

For tiden i alt ca. 4650 patienter, i kompagniskabet, samt ca. 1500 patienter hos Hanne Lyngbæk,

Der har fra 1955 været lægepraksis i Osted området – først med solopraksis med adresse på Byvejen, og fra 1970 kompagniskabspraksis i det nuværende lægehus.
Det ca. 300 kvadratmeter store hus er indrettet med handicapvenlig adgang, venteværelse, sekretariat og laboratorium, 5 konsultationsrum, rum til EKG og Spirometri. Konsultationsrum til sygeplejerske, fungerer også som akutrum til skadestuebehandling.
Endvidere diverse arkiv/depotrum og spisestue/konferencerum. Derudover 3 toiletter, badefaciliteter.

Fra 1993 har praksis betjent sig af EDB ved alle arbejdssteder og fra 2000 med direkte internetadgang fra de enkelte arbejdsstationer. Fra 2012 er vi tilmeldt FMK og Datafangst, dog er datafangst på pause indtil der træffes en ny beslutning om datasikkerheden.

Fra 1993 har praksis været drevet som ApS.  Fra 2002 har vi endvidere haft samarbejdspraksis med Hanne Lyngbæk som sololæge.
UDDANNELSE

Lægehuset Osted ApS søger at leve op til begreberne god klinisk praksis – god almen medicinsk praksis.

Vi prøver at leve op til de målsætninger for behandling og videreuddannelse, der er sat af dels Sundhedsstyrelsen, dels Dansk Selskab for Almen Medicin, men også af special-lægeselskaberne, ligesom vi tilstræber et godt samarbejde med verden omkring os.

Du kan – hvis du ikke allerede har været forbi DSAM´s hjemmeside  http://www.dsam.dk/flx/uddannelse/ – med fordel lære mere om uddannelsesplaner og om speciallægeuddannelsen ved at læse målbeskrivelserne for de enkelte dele af uddannelsen. På hjemmesiden findes link til DSAM´s hjemmeside med
 alle relevante informationer angående uddannelsen som almen mediciner samlet.
 en kalender med mødedatoer for eks. temadage/introdage for dig
 en beskrivelse af forskningstræning og obligatoriske specialespecifikke kurser.

Målbeskrivelse,Vejledning og evaluering af den lægelige videreuddannelse findes på:
Logbog.net   samt på

http://www.laegeuddannelsen.dk/kbu/generelt-om-klinisk-basisuddannelse.html

PRAKTISKE FORHOLD

Vores EDB system (XMO) indeholder allehånde informationer om samarbejdspartnere: (læger/fysioterapeuter/hospitaler/fodterapeuter/hjemmepleje/psykologer, etc.) i overskuelige databaser, ligesom telefonlister etc.
Desuden søger vi bagom –numre til kolleger og speciallæger på http://www.praksisdatabasen.dk  hvortil du vil få adgangskode.

Vi bruger ikke diktafon, men skriver alle notater mm. selv. Vi har hver formiddag en fast sekretær ved skranke/telefon.  Derudover sygeplejersker, der dels tager telefoner og dels har deres eget konsultationsprogram.

Vi bruger egen hjemmeside til oplysninger for patienterne, hvor de også har mulighed for at bestille medicin og tider; samt korte e-mail konsultationer : http://www.lægerneiosted.dk

Internettet skal du bruge til  diverse hjælpeprogrammer med kliniske vejledninger, f.eks.  http://www.medibox.dk/  hvor dit brugernavn og adgangskode begge er UDL
http://www.sundhed.dk, hvor du bl.a. bruger Lægehåndbogen samt diverse sygdomsspecifikke henvisningsvejledninger, cancerpakkeforløb  m.v.

http://www.dsam.dk/flx/vejledninger/kliniske_vejledninger/

http://www.sportnetdoc.dk

m.fl.

Du får oprettet en medarbejder signatur hos os så du kan lave dødsattester, patientopslag på sundhed.dk og sende medicin m.v.

Derudover forefindes en lang række apparater og utensilier. Kort kan nævnes:

 Laboratorium med blodprøvetagning og centrifugering
 Apparater til Hgb, CRP, blodsukker, INR
 EKG
 urindykningskits
 Streptokokanalyser
 Diverse kirurgiske instrumenter
 Tympanometri
 Spirometri – lungefunktionsmålinger
 Akutbord med hjertestarter, ilt mv.
 Herudover forefindes diverse gængse lærebøger

INTRODUKTION

Den første arbejdsdag er mødetid kl. 08,30.

Arbejdstiden er mandag, onsdag, torsdag: 8:00 – 15.30 afhængig af travlheden. Tirsdag 8:00 til 18:00. Fredag 8.00 til 12.30.

Du får en formel tutorlæge, men alle tilstedeværende i huset bidrager i undervisningen.

Der er et introduktionsprogram for dig de første 3 dage,  herunder
dag 1:   2 timer med tutorlæge til rundvisning, præsentation, indføring i XMO programmet, dag 2:  1 time med en læge til orientering om telefonsystem, træning af FMK- medicinhåndtering og træning i henvisninger.
dag 3:  1 time med læge til fortsat træning og opsamling af hvad du kan , samt konsulationsprocessen.
dag 3:  1 time med sygeplejerske til : ,  relevante skabe, skuffer, laboratorium, diverse undersøgelses rum,  Instruks i relevant laboratorieudstyr.

Erfaringsmæssigt går de første dage med at sætte sig ind i ovenstående,- du skal ind og sidde ved egen skærm og træne, du skal prøve et par konsultationer og du skal  sidde med hos en af lægerne.
I løbet af et par dage får du selv patienter på dit program. I starten er antallet af patienter begrænset, men vil øges i takt med erfaring og øget selvstændighed. I den sidste tid skal du gerne arbejde i samme tempo som tutorlægen.
Der laves en  introduktionssamtale i løbet af de første uger, hvor planlægningen for den næste tid foregår – herunder gennemgang af logbog/tjeklister www.logbog.net,  forsøg på præcisering af stærke og svage sider m.v.
Det skal resultere i at du i fællesskab med os udfærdiger en uddannelsesplan, følgende skemaer kan med fordel bruges: http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/02-region-sjaelland/uddannelsesplanskabelon_ku_032010.pdf  og  https://www.sundhed.dk/content/cms/26/83726_introsamtaleskema.pdf   Uddannelsesplanen skal du fremlægge en tirsdag middag på et personalemøde i klinikken, så alle kan hjælpe med til at du får patienter på dit program, og alle læger kan deltage i emnebaseret undervisning, supervision og evaluering af dine mål.
Lægevagter:  Du skal køre med på 1-2 lægevagter, det er vigtigt at planlægge fra starten af, hvor vi sammen kan kigge på vores vagtskemaer.

Efter ca. en måned planlægger vi en justeringssamtale, hvor vi kan få rettet evt. skævheder, og lagt plan for de sidste måneder.
Efter 3 måneder er der midtvejsevaluering, hvor tjeklister igen gennemgås, og der lægges konkrete planer for ting der mangler.
Umiddelbart før afslutningen af din ansættelse, afholdes slutevaluering, hvor vi opsumerer, underskriver div. bilag, sørger for at alle kompetencer er godkendt i din logbog og du afleverer en skriftlig evaluering til os.
Dit tidsmæssige forløb skal dokumenteres ved at du hver måned skal udfylde en fraværsseddel, som vi skal underskrive og sende til regionen, desuden skal vi til slut godkende dit forløb via din logbog, så du kan søge tilladelse til selvstændigt virke.

DAGLIGDAGEN:
Du deltager i telefontiden hver dag  fra 8:00 – 9:00, hvilket er en god chance for at booke patienter til dig selv.

Du aftaler selv med sygeplejersker/sekretær om booking af pt.; hvor lang tid du har brug for og om der er specielle typer af patienter du gerne vil se. Det er ikke et problem at få fyldt tiderne ud; patienter og personale er vant til at have uddannelses læger, der har været adskillige PRL/bloklæger/KBU læger/ Intro læger/ og fase-3 læger m.v. siden 1986.

Der er altid mulighed for direkte at søge råd hos sygeplejerske eller læge – ligesom vi gerne konfererer problemstillinger under frokosten kl. 12:30 – 13:00.
Der er desuden afsat tid til supervision/undervisning dagligt  fra 13 – 13.30 med lægerne på skift.

Vi vil gerne kontaktes, hvis der er noget du er i tvivl om – eller du vil høre til vore behandlingsprincipper.  Vi vil gerne afbrydes og supervisere direkte efter et bank på døren eller ryk i ærmet, så du ikke kommer bagud af programmet, fordi du skal vente på os.

Udover ovennævnte daglige undervisning, vil konkrete emner i temaform kunne aftales, du vil have mulighed for at undervise os på et middagsmøde og  der vil være mulighed for på eget initiativ at opsøge f.eks. speciallæger, fysioterapeuter, kommuner mv.

AKKREDITERING:  Klinikken er akkrediteret d. 1/6-18
Nu deltager vi i kvalitetssikring via Klyngemøder i forening med øvrige lægepraksis i Lejre Kommune.

Hvis du om morgenen er syg eller forsinket kan du ringe til mig eller til klinikken fra kl. 7.50 på vores akutnummer 46 42 23 08
Alt fravær skal som nævnt  registreres på Fraværslister, som månedlig skal sendes til Regionen. http://www.laegeuddannelsen.dk/files/manager/02-region-sjaelland/fravarsskema_rsj_praksislager_juli2016.pdf
Du får her min private adresse, e-mail og telefonnummer

Charlotte Frølund
Engholmparken 28
4000 Roskilde

cf@dadlnet.dk

mobil: 51 23 36 03